Kierownik Działu Administracji i Inwestycji

Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury w Warszawie poszukuje kandydatki/ kandydata na stanowisko:

 

Kierownik Działu Administracji i Inwestycji

Miejsce pracy: Warszawa

 

Zakres zadań:

 • kompleksowe administrowanie obiektami będącymi w użytkowaniu Teatru,   
 • zarządzanie pracą podległych pracowników,
 • planowanie i realizacja zakupów,
 • prowadzenie we współpracy z Działem Finansów i Księgowości ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • utrzymywanie infrastruktury materialnej i technicznej, obiektów, urządzeń i środków transportu w gotowości do organizowania działalności statutowej Teatru,
 • prowadzenie spraw z zakresu zamówień publicznych (sporządzanie i aktualizowanie rocznego planu zamówień publicznych, przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych, prowadzenie sprawozdawczości z zakresu zamówień publicznych),
 • koordynowanie spraw z zakresu inwestycji i remontów (opracowywanie projektów planów remontowych i inwestycyjnych Teatru, opracowywanie projektów planów zakupów ze środków inwestycyjnych, sporządzanie wniosków aplikacyjnych w celu uzyskania środków na remonty lub inwestycje, monitorowanie przebiegu inwestycji lub remontów, prowadzenie współpracy
  z podmiotami zewnętrznymi w celu sprawnego, terminowego, zgodnego z przepisami prawa
  i zawartymi umowami prowadzenia inwestycji lub remontów oraz ich rozliczanie).

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe,
 • minimum 5 letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku (preferowane instytucje sektora publicznego, instytucje kultury),
 • doświadczenie w przygotowywaniu dokumentów przetargowych (SIWZ, kalkulacji szacunkowej wartości zamówienia, ogłoszeń o zamówieniu, projektów umów z Wykonawcami),
 • doświadczenie w koordynowaniu projektów inwestycyjnych, budowlanych,
 • prawo jazdy kat B,
 • umiejętności organizacyjne, odpowiedzialność, terminowość, samodzielność,
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • bardzo dobra znajomość MS Office i urządzeń biurowych,
 • wysoki poziom zaangażowania w realizowane zadania,
 • umiejętność pracy w zespole.

 

ZGŁOSZENIA

CV należy przesyłać na adres biuro@mteatr.pl z dopiskiem: „Rekrutacja Dział Administracji i Inwestycji” do dnia 8 września 2019 r. roku.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji  procesu  rekrutacyjnego na stanowisko Kierownik Działu Administracji i Inwestycji, ogłoszonego w dniu 20  sierpnia  2019 r. i prowadzonego przez Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury. Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.”

 

Proszę o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dot. Administratora Danych Osobowych 

 1. Administratorem danych przetwarzającym dane osobowe jest Mazowiecki Teatr Muzyczny
  Jana Kiepury ul. Goplańska 42, 02-954 Warszawa.
 2. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu wykonania zadań administratora danych wynikających z realizacji niniejszej rekrutacji.
 3. Podanie danych jest dobrowolne.
 4. Osoba aplikująca ma prawo żądania od administratora danych dostępu do danych,
  ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych, żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 5. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można się skontaktować od 25 maja 2018 r.
  w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail: iod@mteatr.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany powyżej.
 6. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 7. Dane będą przetwarzane przez okres trwania procesu rekrutacji. Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną trwale zniszczone w terminie nie dłuższym niż sześć miesięcy od zakończonego procesu.
 8. W oparciu o dane osobowe wynikające z umowy Administrator nie będzie podejmował wobec wykonawcy zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
 9. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 10. Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 22 1 Kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a,b,c RODO.

 

 

 

20 sierpnia 2019
Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter