Oferta pracy: Główny księgowy – Kierownik Działu Finansów i Księgowości

Oferta pracy: Główny księgowy – Kierownik Działu Finansów i Księgowości

Mazowiecki Teatr Muzyczny imienia Jana Kiepury w Warszawie poszukuje kandydatki/ kandydata na stanowiskoGłównego Księgowego – Kierownika Działu Finansów i Księgowości

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 1. Sprawowanie kontroli nad gospodarką finansową Teatru.
 2. Prowadzenie polityki rachunkowości Teatru.
 3. Prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegającej w szczególności na: 
  • wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi
   w dyspozycji Teatru;
  • zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez Teatr;
  • przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych;
  • zapewnieniu terminowego ściągania należności i windykacji należności;
  • dokonywaniu kontroli dokumentów stanowiących podstawę wydatkowania środków finansowych;
  • wydatkowaniu środków w wysokości i terminach wynikających z zaciągniętych zobowiązań.
 4. Realizowanie zadań związanych z wykorzystaniem środków przydzielonych z budżetu, środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji Teatru zgodnie z planem finansowym.
 5. Pozyskiwanie dofinansowania na działalność statutową w ramach dotacji zewnętrznych.
 6. Prowadzenie wewnętrznej kontroli finansowej (kontroli w zakresie legalności dokumentów oraz operacji gospodarczych).
 7. Opracowywanie i bieżąca aktualizacja uregulowań wewnętrznych Teatru dotyczących prowadzenia zagadnień finansowych. 
 8. Opracowywanie budżetu Teatru w zakresie wydatków i dochodów. 
 9. Sporządzanie rocznych i okresowych planów finansowych. 
 10. Sporządzanie sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań finansowo- księgowych zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie (JPK, GUS, wewnętrzne sprawozdania do UMWM w przyjętych okresach sprawozdawczych kwartalnych, półrocznych, rocznych).
 11. Nadzór nad naliczaniem i rozliczaniem wynagrodzeń oraz pozostałych należności pracowników,  współpracowników oraz prowadzeniem dokumentacji płacowej.
 12. Sprawowanie ogólnego nadzoru nad całokształtem prac inwentaryzacyjnych.
 13. Kontrolowanie całokształtu prac z zakresu rachunkowości wykonywanych przez poszczególne komórki organizacyjne.

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

 1. Kandydatka/ kandydat powinna/ powinien spełnić jeden z poniższych warunków:
  • ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadać co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
  • ukończona szkoła średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i posiadać co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
  • jest wpisana/ wpisany do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
  • posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
 2. Bardzo dobra znajomość ustaw: o rachunkowości, o finansach publicznych, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz aktów wykonawczych.
 3. Znajomość w zakresie zagadnień finansowo-płacowych ustaw: ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, Kodeksu pracy, o podatku dochodowym od osób fizycznych, o ubezpieczeniu społecznym, o ubezpieczeniu zdrowotnym oraz aktów wykonawczych w tym zakresie.
 4. Umiejętność obsługi komputera w szczególności pakietu MS OFFICE oraz programów finansowo-księgowych, znajomości programu RAKS będzie dodatkowym atutem.
 5. Posiadanie obywatelstwa polskiego.
 6. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.
 7. Korzystanie z pełni praw publicznych.
 8. Nieskazanie za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.

 

Wymagania dodatkowe: 

 1. Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.
 2. Dobra znajomość języka angielskiego.
 3. Umiejętność organizacji pracy.
 4. Umiejętność analitycznego myślenia.
 5. Odporność na stres.
 6. Systematyczność i dokładność.
 7. Dyspozycyjność.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie lub złożenie poniższych dokumentów:

 1. Życiorys/CV i list motywacyjny.
 2. Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia.
 3. Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy.
 4. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa.
 5. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.
 6. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 7. Oświadczenie o nieskazaniu za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.
 8. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru – klauzula poniżej:

Klauzula o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego na stanowisko Głównego Księgowego/Kierownika Działu Księgowości i Finansów, ogłoszonego w dniu 5 lipca 2018 r. i prowadzonego przez Mazowiecki Teatr Muzyczny imienia Jana Kiepury w Warszawie. Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.”

Proszę o zapoznanie się z klauzulą informacyjna dot. Administratora Danych Osobowych, która zamieszczona jest w linku: klauzula_informacyjna

 

Termin i miejsce składania dokumentów: 

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-07-25 
 • Decyduje data: stempla pocztowego/ osobistego dostarczenia oferty do siedziby Teatru
 • Miejsce składania dokumentów: Mazowiecki Teatr Muzyczny imienia Jana Kiepury w Warszawie ul. Goplańska 42, 02-954 Warszawa
 • Dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie Teatru od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 – 15:00 lub za pośrednictwem poczty

 

Inne informacje:

 1. Ofertę pracy należy złożyć w zaklejonej kopercie.
 2. Na kopercie proszę dopisać: „Oferta pracy na stanowisko Główny księgowy”.
 3. Dokumenty, które zostaną złożone po terminie nie będą brane pod uwagę. 
 4. Brak jakiegokolwiek dokumentu i oświadczenia wskazanego jako niezbędne dyskwalifikuje kandydatki/kandydatów z udziału w kolejnych etapach postępowania kwalifikacyjnego.
 5. Wszystkie złożone oświadczenia muszą być opatrzone datą oraz podpisane własnoręcznie i czytelnie przez kandydatkę/kandydata.
 6. W przypadku składania kopii dokumentów na każdej zapisanej stronie kandydatka/kandydat musi umieścić adnotację: “Potwierdzam zgodność z oryginałem” oraz datę i własnoręczny czytelny podpis kandydatki/kandydata.
 7. W przypadku składania dyplomu (kopi) potwierdzającego wykształcenie wyższe – dyplom musi być podpisany przez posiadacza dyplomu.
Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter